Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Programación e desenvolvemento estratéxico 03/05/2022
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha de indicador
Anexo 2: Petición de indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
19/02/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Protocolo de elaboración do informe
19/02/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico QSP
Anexo 2: Formulario resposta QSP
19/02/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios
Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción dos usuarios e usuarias
Anexo 2: Ficha Técnica do deseño da actividade de avaliación
21/12/2020

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 19/02/2015
AC-0201 P1 Matrícula 19/02/2015
AC-0401 P1 Expedición de títulos 19/02/2015

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 19/02/2015
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 30/05/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 30/05/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento do ensino
Anexo 1. Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación
30/05/2013
DO-0202 P1 Promoción das titulacións
Anexo 1. Protocolo para a elaboración do Plan de promoción do centro
30/05/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo
Anexo 1. Guía para o deseño do PAT do centro
21/12/2020
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 30/05/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 30/05/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 21/12/2020

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 06/06/2018
PE-02 P1 Xestión do PDI
Anexo 1: Ficha de formación
06/06/2018

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos
Anexo 1: Modelo de fluxograma e simboloxía
30/05/2013
XD-02 Control dos rexistros 30/05/2013

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 P1 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 19/12/2019