Segundo o Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, que aproba a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, unha vez verificados, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento ata o momento da renovación da súa acreditación

O proceso de seguimento de títulos deseñado por ACSUG adáptase á normativa legal vixente, e considera ademais que ter deseñado e implantado nos centros un SGC é un factor estratéxico básico para conseguir unha mellora continua dos títulos oficiais e para que as competencias, habilidades e aptitudes do estudantado egresado sexan coñecidas polas persoas empregadoras e pola sociedade en xeral.

Pode consultar máis información en:

 

Seguimento dos títulos da escola

A continuación recóllese a información máis relevante sobre o seguimento das titulacións que se imparten no centro.