Táboa de Validacións no 1º e 2º curso

Aprobación polos órganos correspondentes de ambos centros (Xunta de Centro, Comisión de Título e Comisión de Docencia) de TÁBOAS DE VALIDACIÓNS aplicables directamente polos Servizos de Xestión das universidades que de xeito conxunto acadan os 132/126 ECTs de materias de Formación Básica e Obrigatorias, sen prexuízo de que un estudante poda solicitar outras validacións pola normativa vixente. Achégase a proposta.

 

Mobilidade PDI

Establecemento dos mecanismos que, de acordo coa normativa aplicable, permitan e favorezan a mobilidade de profesorado entre os dous centros, tanto na docencia do grao como no Máster en Enxeñaría de Montes da USC.

 

Acordo Interuniversitario

  1. Acordo de táboa de validacións entre as materias básicas e obrigatorias dos títulos que permitan un eficaz traslado de expedientes para alumnos dos dous graos.
  2. Complementar la oferta formativa de los centros/títulos en las materias optativas aproveitando as fortalezas en docencia de materias específicas, o desenvolvemento non solapado de oferta e o desenvolvemento curricular do alumnado.
  3. Desenvolvemento das posibilidades que ofrecen programas xa existentes, SICUE, etc.
  4. Cooperación na docencia do Máster en Enxeñeiro de Montes actualmente impartido pola EPSE-USC.
  5. Cooperación no desenvolvemento de contidos formativos conxuntos (Xornadas anuais, viaxes de prácticas conxuntos).
  6. Desenvolvemento de accións conxuntas de captación de alumnado cara o ensino universitario forestal do SUG.
  7. Coordinación e presencia conxunta cara a entidades de fora do SUG nomeadamente na “Conferencia de Centros Universitarios de Ingeniería Agroforestales (CCUIAF)” ou os colexios e asociacións profesionais de referencia.
  8. E particularmente manter una Comisión de traballo de cooperación de xeito indefinido que permita desenvolver todas as accións necesarias, e reformas futuras, para aproveitas as sinerxias e a complementariedade en os actuais plans de estudo, e recursos materiais e humanos dedicados aos mesmos.

 

Acordo completo EEF (UVigo) – EPSE (USC)

Táboa de validacións EEF (UVigo) – EPSE (USC)