Escola de Enxeñaría Forestal

Plan de Acción Titorial

O Plan de acción titorial (PAT) da Escola de Enxeñaría Forestal recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

COORDINACIÓN DO PAT

Ángeles Cancela Carral

+34 986 801 939


NORMATIVA DO PAT EN VIGOR

Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas das alumnas e alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación superior.

O Plan de acción titorial apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á diversidade, á orientación á aprendizaxe, á procura dunha igualdade de xénero.. etc., recollidos dunha forma ampla tanto nas memorias dos títulos como no sistema de garantía de calidade do centro.


Plan de Acción Titorial 2019-2020


Asignación de titores

Relación de alumnado e titores asignadosCursos Anteriores