Escola de Enxeñaría Forestal

Programas de Mobilidade

A Escola de Enxeñaría Forestal participa nos programas de mobilidade institucionais apoiando a saída dos estudantes propios e acollendo a estudantes externos (nacionais e internacionais)

COORDINADOR DE MOBILIDADE

xxxxx xxxxx xxxxx

+34 986 801 717

Condicións dos Programas de Mobilidade

A selección de becarios realízana o Equipo Directivo atendendo os criterios de: nota media do expediente académico, idoneidad para a plaza solicitada e calificación obtenida na proba de idioma.

O recoñecemento dos estudos cursados nas universidades de destino sigue os protocolos que marca o propio programa (recoñecemento de créditos ECTS cursados segundo o contrato de estudios) e o estipulado na Normativa de Relacións Internacionais da Universidade de Vigo.


Requisitos académicos para a realización de intercambios

Estar en condicions de estudiar o 3º Curso de Grao en Enxeñaría Forestal.


Criterios de Asignación das plazas

  • Por expediente académico, tendo en conta os requisitos de idioma e adaptación do perfil do candidato á universidade de destino.
  • Unha vez feita a selección polo centro, publicaranse durante 10 días hábiles a lista de alumnos seleccionados para as respectivas plazas de intercambio.
  • Durante anterior plazo tenranse en conta cantas alegacións se produzan. O seu término enviarase á ORI o listado definitivo de alumnos seleccionados.

Normativa respecto ás materias da universidade de Vigo que poden ser cursadas mediante intercambio

  • Poderán ser cursadas mediante intercambio asignaturas de calquer curso respecto ás co alumno non se presentara a ningunha convocatoria.
  • O contrato de estudos, no que figurarán as materias que se cursarán na universidad de destino e aquelas que serán convalidadas na Universidade de Vigo, cos seus créditos correspondentes, será proposto polo alumno e aprobado polo coordinador de movilidade, para o seu posterior envío á ORI para a súa firma.
  • Como regla xeral, para a convalidación das asignaturas comúns de titulación será necesario cursar no destino uns 2/3 dos seus contidos. Para a convalidación das asignaturas propias da especialidade, 1/3 dos seus contidos.
  • A suma de créditos das asignaturas cursadas na universidade de destino será igual ou superior é suma de créditos das asignaturas da Universidade de Vigo que se convalidan.