Escola de Enxeñaría Forestal

Plan de Estudos

Plan de Estudos do Grao en Enxeñaría Forestal
Módulo Materia Tipo ECTS Curso Sem.
Módulo
Básico
Expresión gráfica e cartografía FB 9
Física I FB 6
Matemáticas e informática FB 9
Ampliación de matemáticas FB 9
Física II FB 6
Química FB 9
Bioloxía vexetal FB 6
Estatística FB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Curso Sem.
Módulo común á rama forestal Fundamentos de economía da empresa OB 6
Edafoloxía OB 6
Ecoloxía forestal OB 6
Zooloxía e entomoloxía forestal OB 6
Electrotecnia e electrificación rural OB 6
Botánica OB 6
Topografía, teledetección e SIX OB 9
Hidráulica OB 9
Selvicultura OB 6
Construccións forestais OB 6
Impacto ambiental OB 6
Maquinaria forestal OB 6
Proxectos OB 6
Lexislación e certificación forestal OB 6
Aproveitamentos forestais OB 6
Dasometría OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Curso Sem.
Mención: Explotacións Forestais Hidroloxía forestal OP 6
Repoboacións OP 6
Ordenación de montes OP 6
Planificación física e ordenación territorial OP 6
Xestión de caza e pesca OP 6
Patoloxía e plagas forestais OP 6
Silvopascicultura OP 6
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade OP 6
Incendios forestais OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Curso Sem.
Mención: Industrias Forestais Xiloenerxética OP 6
Tecnoloxía da madeira OP 6
Xestión ambiental OP 6
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras OP 6
Industrias de primeira transformación da madeira OP 6
Organización industrial e procesos na industria da madeira OP 6
Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira OP 6
Celulosa, pasta e papel OP 6
Control de calidade e PRL na industria forestal OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Curso Sem.
TFG Traballo de Fin de Grao OB 12