Aula Pequena

Capacidade: 65 postos

Aula de pequena capacidade. O estudantado permanece sentado. O mobiliario é de cadeira de distribución e organización variable.

Uso habitual: Clases maxistrais a grupos medios e pequenos. Exames e outras probas escritas e orais. Presentacións por parte do estudantado. Seminarios e obradoiros. Proxeccións. Traballos en grupo.

Aulas 1, 2 e 3

aula teórica pequeña

Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia.

Aulas dotadas de cadeiras individuais con pala de escritura.

Aula Mediana

Capacidade: 98 postos

Aula de mediana capacidade. O estudantado permanece sentado. O mobiliario é de cadeira de distribución e organización variable.

Uso habitual: Clases maxistrais a grupos medios e pequenos. Exames e outras probas escritas e orais. Presentacións por parte do estudantado. Seminarios e obradoiros. Proxeccións. Traballos en grupo.

Aula 4

aula teórica mediana

Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia.

Aulas dotadas de cadeiras individuais con pala de escritura.

Aula Grande

Capacidade: 104 postos

Aula de gran capacidade. O estudantado permanece sentado.

Uso habitual: Clases maxistrais a grupos grandes. Exames e outras probas escritas e orais. Presentacións por parte do estudantado. Conferencias. Proxeccións.

Aulas 5, 6, 7, 8 e 9

aula teórica grande

Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia.

Aulas dotadas de mobiliario fixo.

Laboratorios

Capacidade: 20-25 postos

Espazo dotado de medios tecnolóxicos específicos e medios docentes. Adoita ter postos de traballo individuais.

Uso habitual: Desenvolvemento de prácticas, traballos, exercicios ou proxectos de carácter teórico-práctico con uso de tecnoloxía específica. Presentación de resultados por parte do estudantado. Clases teóricas e prácticas. Titorías en grupo. Exames e probas prácticas. Emprégase con presenza de profesor en clases teórico-prácticas e prácticas, ou en traballo autónomo do estudantado.

Laboratorio de didática das ciencias experimentais

laboratorio didácticas cc experimentais

Postos de traballo dotados de equipamento tecnolóxico do ámbito das Ciencias Naturais, tomas de auga e electricidade, campá de gases e diferente material específico das ciencias.

Laboratorio de novas tecnoloxías e informática

laboratorio nuevas tecnologías

Postos de traballo dotados de ordenador con software axeitado para as competencias e coñecementos a adquirir. Proxector de video dixital. Material audiovisual (cámaras de video dixital, equipos de montaxe audiovisual, videos, televisores,…).

Laboratorio de Fisioloxía e Biomecánica

laboratorio fisioloxía e biomecánica

Postos de traballo dotados de equipamento tecnolóxico do ámbito da fisioloxía (tapiz rodante, cicloergómetros, plataforma de contacto, pulsómetros, analizador de lactato, analizador de gases, desfibrilador) e biomecánica deportiva (analizador de movementos, cámara de alta velocidade, simulador de palancas,…)

Laboratorio de rendemento deportivo e da condición física e benestar

.

Laboratorio de didáctica das artes plásticas e visuais

laboratorio artes plásticas

Postos de traballo dotados de mesas de debuxo e equipamento tecnolóxico do ámbito do deseño, así como mesas para traballo grupal e murais de exposición.

Laboratorio de idiomas

.

Laboratorio de control motor

.

Aula de Música

aula de música

Aula dotada dunhas determinadas características acústicas, coa fin de aillar os sonidos. Dotada de diferente tipo de instrumentos d corda, de vento e de percusión para o desenvolvemento das diferentes materias vinculadas á música.

Laboratorio de Anatomía Humana (externo – Facultade de Fisioterapia)

Postos de traballo dotados de equipamento do ámbito anatómico (esqueletos, maquetas de articulacións,…).

Seminarios

Capacidade: 10-15 postos

Aulas para grupos reducidos. O estudantado permanece sentado.

Uso habitual: Aula próxima aos despachos do profesor. Emprégase como apoio ao profesor, xa sexa como despacho para atender individualmente ao estudantado durante as actividades docentes desenvoltas na aula, para a realización de titorías, etc.

Seminarios 1 e 2

seminario

Equipos de proxección analóxica y digital (móbiles) para presentacións multimedia. Outros medios para a docencia.

Aula dotada de mesas grandes para traballo en grupo. Conexión a Internet.

Despachos do profesorado

O profesorado con docencia no centro dispón de ata un total de 14 despachos ubicados en distintas dependencias.

A listaxe do profesorado e a súa localización pode consultarse no seguinte enlace.

Salón de Graos

salón de grados

O Salón de Graos, con capacidade para 135 persoas, empregase para celebrar actos académicos e protocolarios, conferencias,…

Delegación de estudantes

Os representantes do estudantado do centro dispoñen dunha sala con equipamento adecuado aos seus fins.

Accede ao apartado propio da Delegación de Estudantes a través deste enlace.

Centro de Estudos Olímpicos

.

Almacenes de material deportivo

Todas as instalacións deportivas presentan anexados almacenes destinados a gardar material empregado en aquelas materias que teñen a instalación como base da práctica deportiva. Todos os almacenes teñen acceso directo á instalación.

Taquillas de almacenaxe

O estudantado matriculado dispón de taquillas pechadas onde gardar o seu material e ferramentas de traballo e outras pertenencias persoais.

Outros recursos materiais do centro

Ademáis das infraestruturas e dotacións ubicadas en espazos concretos de docencia-aprendizaxe, existe un material diverso que pode ser utilizado polo profesorado e estudantado na súa actividade no centro. O uso deste material é controlado polo servizo de Conserxería da facultade mediante un sistema establecido que inclúe o compromiso para unha utilización axeitada por parte do usuario. O material dispoñible consiste en: ordenadores portátiles, proxectores dixitais, reproductores de video en diversos formatos, monitores, escaleras de man, cables de conexión, etc. Se ben en xeral o estudantado debe de costearse os materiais necesarios para desenvolver os exercicios e traballos programados nas distintas materias.

vigo

A Biblioteca central do Campus de Pontevedra ofrece os seguintes servizos:

  • Sala de Lectura
  • Dúas cabinas audiovisuais
  • Seis ordenadores de información
  • Rede WIFI

Horario

Luns a venres 8.30 a 21.00 h

Extraordinario:

  • Noites de luns a venres durante as épocas de exames ata as 3.00 h
  • Fin de semana dende o sábado 23 de abril ao domingo 29 de maio en horario de 8.00 a 22.00 h

Reducido:

  • luns a venres de agosto 8.45 a 14.20 h, pechado polas tardes

Servizos Xerais

Conexión sen fíos

O edificio da facultade dispón de conexión sen fíos á rede da universidade e, a través dela, a Internet. Todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola universidade.

Recursos docentes en rede

Como apoio á actividade docente presencial, a Universidad de Vigo pon a disposición do profesorado a plataforma informática FaiTIC con recursos en liña destinados á teleformación.

Servizo de cafetería e restauración

O centro dispón de servizo de cafetería, ademais de máquinas de café, bebidas e alimentos para toda a comunidade. Por outra banda, existen fontes de auga potable de libre disposición.