Composición

Director

  • Juan Picos Martín

Subdirectora

  • Mª Ángeles Cancela Carral

Secretario

  • José Manuel Casas Mirás

Persoal Docente e Investigador

  • Purificación Marcet Miramontes
  • Xana Álvarez Bermúdez
  • José Carlos Souto Otero

Estudantado

  • Yolanda Merchán Fernández
  • Rubén Otero González
  • Elena Vázquez Antelo

Persoal de Administración e Servizos

  • Luís Torres Vázquez