Escola de Enxeñaría Forestal

Guías docentes

Curso académico 2018/2019


Grao en Enxeñaría ForestalCódigo Materia Tipo Sem. ECTS
P03G370V01101 Expresión gráfica e cartografía FB 9
P03G370V01102 Física I FB 6
P03G370V01103 Matemáticas e informática FB 9
P03G370V01104 Fundamentos de economía da empresa OB 6
P03G370V01201 Bioloxía vexetal FB 6
P03G370V01202 Física II FB 6
P03G370V01203 Ampliación de matemáticas FB 9
P03G370V01204 Química FB 9

Código Materia Tipo Sem. ECTS
P03G370V01301 Estatística FB 6
P03G370V01302 Edafoloxía OB 6
P03G370V01303 Botánica OB 6
P03G370V01304 Electrotecnia e electrificación rural OB 6
P03G370V01305 Zooloxía e entomoloxía forestal OB 6
P03G370V01401 Selvicultura OB 6
P03G370V01402 Ecoloxía forestal OB 6
P03G370V01403 Topografía, teledetección e SIX OB 9
P03G370V01404 Hidráulica OB 9

Código Materia Tipo Sem. ECTS
P03G370V01501 Construcións forestais OB 6
P03G370V01502 Maquinaria forestal OB 6
P03G370V01503 Proxectos OB 6
P03G370V01504 Impacto ambiental OB 6
P03G370V01505 Lexislación e certificación forestal OB 6
P03G370V01601 Aproveitamentos forestais OB 6
P03G370V01602 Dasometría OB 6
P03G370V01603 Repoboacións OP 6
P03G370V01604 Hidroloxía forestal OP 6
P03G370V01605 Ordenación de montes OP 6
P03G370V01606 Tecnoloxía da madeira OP 6
P03G370V01607 Xiloenerxética OP 6
P03G370V01608 Enxeñaría ambiental OP 6

Código Materia Tipo Sem. ECTS
P03G370V01701 Planificación física e ordenación territorial OP 6
P03G370V01702 Xestión de caza e pesca OP 6
P03G370V01703 Patoloxía e pragas forestais OP 6
P03G370V01704 Silvopascicultura OP 6
P03G370V01705 Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras OP 6
P03G370V01706 Industrias de primeira transformación da madeira OP 6
P03G370V01707 Organización industrial e procesos na industria da madeira OP 6
P03G370V01709 Innovación e desenvolvemento de produtos na industria forestal OP 6
P03G370V01801 Xestión de espazos protexidos e biodiversidade OP 6
P03G370V01802 Incendios forestais OP 6
P03G370V01805 Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel OP 6
P03G370V01804 Control de calidade e PRL na industria forestal OP 6
P03G370V01981 Prácticas en empresas OP 6
P03G370V01991 Traballo Fin de Grao OB 12