Información Pública do Grao en Enxeñaría Forestal

ACSUG emite un informe final de evaluación para a renovación da acreditación FAVORABLE, con data 24 de Mayo de 2016
 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE DE VIGO FACILITA DE CADA UN DOS TÍTULOS

INFORMACIÓN RELEVANTE DO TÍTULO

Información relativa as características máis relevantes da memoria do título verificado e do desenrolo do mesmo. A información mínima relevante a publicar sobre o título está recollida nos seguintes 10 puntos.
 
CANAIS QUE SE EMPREGAN PARA FACER PÚBLICA A INFORMACIÓN DO TÍTULO:

1. Descripción do título
2. Xustificación
3. Competencias/Obxectivos
4. Acceso e admisión de estudantes
5. Planificación das ensinanzas
6. Recursos humanos
7. Recursos materiais e servicios
8. Resultados previstos
9. Sistema de garantía da calidade
10. Calendario de implantación
 
INFORMACIÓN REFERIDA ÓS INDICADORES
1. Indicadores mínimos que axudan a elaboración do informe anual de seguimento
2. Indicadores incluidos no SGIC e relación co Seguimento do Título
3. Indicadores de empregabilidade ou inserción laboral dos titulados e as tituladas.
Análisis da adecuación entre os objetivos de aprendizaxe e os requisitos profesionais
Informes da titulación
A continuación se recollen os informes de revisión por a dirección
2014-2015
2015-2016
 
E os informes de seguimento da titulación
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2015-2016