Información da Titulación

INFORMACIÓN RELEVANTE:
Número de plazas: 50
Número de ECTS do título: 240
Número mínimo de ECTS de matrícula por estudante e periodo lectivo: 30 ECTS (por semestre)
Normas de Permanencia:
A normativa de permanencia da Universidade de Vigo foi aprobada polo Consello Social o 13-06-2001. Realizaronse posteriormente adaptaciones e modificaciones (2-12-2003 / 14-07-2004 / 2-12-2005 / 13-11-2006 / 30/07/2007). Como se observa nas modificaciones anteriores, a normativa de permanencia non é unha norma pechada, senon que se vai adaptando ás necesidades e normas do momento.
A normativa de permanencia da Universidad de Vigo está articulada en 7 artículos que fan referencia a:
Artículo 1. Requisitos de matriculación no primeiro curso de acceso ou de reinicio de estudos
Artículo 2. Convocatorias
Artículo 3. Rendimiento académico mínimo
Artículo 4. Comisión de Permanencia
Artículo 5. Requisitos de matrícula
Artículo 6. Evaluación curricular
Artículo 7. Reinicio de estudos
O texto completo pódese consultar no link:
Normativa de Permanencia de la Universidad de Vigo.
Normas de permanencia: Aprobouse o proxecto da nova normativa de permanencia no Consello de Goberno do 20 de xullo de 2012. En canto esté informada polo Consello de Universidades y polo Consello Galego de Universidades e aprobada polo Consello Social da Universidad de Vigo, estará dispoñible na página: Consulte aquí
Perfil de Ingreso
O perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades está determinado por un nivel de partida de bacharalato ou ciclo formativo de formación profesional específica, ó que engadimos as seguientes aptitudes académicas e características persoais:
• Coñecementos básicos de informática.
• Boa base matemática, aptitude numérica.
• Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico.
• Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación.
• Capacidade de percepción e atención.
• Sentido da organización e o método.
• Atención ao detalle.
• Sentido práctico e visión espacial.
• Conciencia medioambiental.
• Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
• Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.
Perfil de Egreso
El egresado deberá adquirir o longo dos seus estudos de grado os coñecementos necesarios para desenrolar as seguintes competencias básicas:
- Instrumentales
• CBI 1: Capacidade de análise e síntese.
• CBI 2: Capacidade de organización e planificación.
• CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas extranxeiras.
• CBI 4: Coñecementos básicos de informática.
• CBI 5: Capacidade de xestión da información
• CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas
• CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións
- Personales
• CBP 1: Capacidade de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais
• CBP 2: Habilidades nas relacións interpersonales
• CBP 3: Reconocer a diversidade e a multiculturalidade
• CBP 4: Habilidades de razoamento crítico
• CBP 5: Desenrolar un compromiso ético, que implique o respeto dos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a paz.
- Sistémicas
• CBS 1: Aprendizaxe autónomo
• CBS 2: Adaptación a novas situacións
• CBS 3: Creatividade
• CBS 4: Liderazgo
• CBS 5: Coñecemento de outras culturas e costumes
• CBS 6: Iniciativa e o espíritu emprendedor
• CBS 7: Motivación pola calidade
• CBS 8: Sensibilidade cara temas medioambientais
Criterios de selección e admisión de estudantes.
El artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización das ensinanzas Universitarias Oficiais establece co acceso as ensenanzas oficiais de Grado requerirá estar en posesión do título de bachiller ou equivalente e a superación da proba a que se refire o Artículo 42 da Lei 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada pola Lei 4/2007 de 12 de abril, sen perxuicio dos demais mecanismos de acceso previstos pola normativa vixente.
A Universidadee de Vigo establece o acceso do alumnado recollido no Real Decreto 1742/2003, do 19 de Decembro, polo que se establece a normativa básica para o acceso aos estudos universitarios de carácter oficial. Nun futuro o acceso do alumnado á Universidade realizarase dacordo co Real Decreto 1892/2008, dacordo ao calendario de implantación que no mesmo sinala, e coas vías de acceso que se indican.
O Centro respetará a normativa que se aprobe para o acceso mediante acreditación de experiencia laboral ou profesional indicado polo artículo 36.4 del Real Decreto 1892/2008, que regula as condicións para o acceso as ensinanzas universitarias oficiais de Grado e os procedementos de admisión as universidades públicas españolas.
Non se establecen criterios específicos de acceso á titulación. Do mesmo modo, tampouco se considera necesaria a realización de ningunha proba de acceso especial á mesma. De este modo, todo alumno que superara os requisitos de acceso á Universidad establecidos pola lexislación vixente polas vías detalladas no Apartado 4.1.1 e dacordo cos mecanismos establecidos pola propia Universidade de Vigo e a Comisión Interuniversitaria de Galicia poderá matricularse para cursar o Grado en Enxeñería Forestal
Vías e requisitos de acceso
Vías dende bachillerato
Científico – técnica (Matemáticas y Física)
Ciencias da Saude (Biología y Química)
Ramas de F. P. 2
Agrarias (A-H) (I-K)
Artes Gráficas (Todas las especialidades)
Automoción (Todas las especialidades)
Construcción e Obras (B-D) (E-G)
Delineación (A-B )(F)
Electricidade e electrónica (A-J) (K-R)
Imaxe e son (G-H)
Madeira (A) (B-E)
Marítimo – Pesqueira (D-E) (F-G)
Metal (A-E) (F-R) (S-U)
Química (A-K) (L)
Ciclos formativos de grado superior
Actividades Agrarias (Todas las especialidades)
Actividades Marítimo – Pesqueiras (A) (B-C)
Artes Gráficas (B)
Edificación e Obra Civil (A)
Industrias Alimentarias (Todas las especialidades)
Madeira e Moble (A) (B)
Mantemento de Vehículos Autopropulsados
Mantemento e Servizos á Producción (A-C)
Química (Tódalas especialidades)
Textil, Confección e Pel (D)
Módulos de nivel 3
Agrarias (Tódalas especialidades)
Artes Gráficas (Tódalas especialidades)
Automoción (Tódalas especialidades)
Delineación (Tódalas especialidades)
Electricidad e Electrónica (A-E) (F-H)
Imaxe e Son (D)
Marítimo – Pesqueira (Tódalas especialidades)
Metal (A) (B) (C-D)
Química (A) (B-D)
Condicións de adaptación dos estudios da titulación anterior Enxeñería Técnica Forestal ao novo Grao.
Condicións de adaptación dos estudios da titulación anterior Enxeñería Técnica Forestal ao novo Grao.
Cronograma de implantación do Título
Cronograma de implantación da Titulación.
Para máis información sobre a Titulación pode consultar a Memoria de Verificación no seguinte link:
Memoria de Verificación de Grao en Enxeñería Forestal.