Física II

Información de la Asignatura

Carácter Cuatrimestre Créditos
FB 2 C 6
Departamento
Física aplicada
Coordinador
Gonzalez Fernandez, Pio Manuel
Correo-e
pglez@uvigo.es
Profesorado
  • Gonzalez Fernandez, Pio Manuel
  • Lusquiños Rodriguez, Fernando
Descrición General
Dominar os conceptos e leis físicas da termodinámica e electromagnetismo. Diferenciar os aspectos físicos involucrados na resolución dun problema de enxeñería. Analizar, interpretar e explicar situacións físicas cotiás. Resolver problemas de termodinámica e electromagnetismo aplicados a enxeñería. Dominar técnicas experimentais e o manexo de instrumentación para a medida de magnitudes físicas. Diseñar e planificar unha montaxe experimental en equipo relacionado con aspectos da física aplicada. Dominar a adquisición de datos experimentais e o seu tratamento estatístico Dominar técnicas de representación gráfica e cálculo de parámetros de axuste. Presentar un informe ou memoria técnica (oral e escrito) con utilización das novas tecnoloxías.
Programa Asignatura