Calidade

O Sistema de Garantía Interno de Calidade da Facultade de Dereito
 
¿Que significa SGIC?
 
Sistema de Garantía Interno de Calidade.
 
¿Cando se implantou?
 
No curso 2009/2010.
 
¿Cales son as políticas e obxectivos que se pretenden alcanzar co SGIC?

  • Satisfacer as necesidades e expectativas que os cidadáns teñen da Escola. 
  • Cumprir co obxectivo de transparencia esixido no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.
  • Incorporar estratexias de mellora continua.
  • Ordenar de forma sistemática as iniciativas docentes.
  • Facilitar o proceso de acreditación da titulación da Escola.

 
¿Quen desenvolve o SGIC?
 
Director, Equipo Directivo, Comisión de Calidade, persoal de administración e servizos.
 
¿Para que un Sistema de Garantía Interno de Calidade?
 
Para mellorar o ambiente de estudo e traballo. 
 
 
O proceso de certificación da implantación do SGIC- Auditoría Externa

 
¿Para que é necesario este proceso de certificación?

  • Para obter un distintivo de calidade que demostre ante terceiros que a Escola de Enxeñería Forestal se implica na xestión da calidade e na publicación dos seus resultados.
  • Para facilitar a renovación da acreditación do título impartido na Escola.

 
 ¿En que consiste?

  • Na visita o centro dunha Comisión de Expertos, nomeada pola Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e da revisión, por parte desta, de toda a documentación da Escola.
  • Na realización dunha serie de entrevistas por parte da Comisión de Expertos a alumnos, profesores e persoal de administración y servizos.

 
 
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE
Memoria de Seguimento do Título
Informe de Seguimento do Plan Anual de Melloras
Proposta do Plan Anual de Melloras
Informe anual de resultados 2010-2011
Informe anual de resultados 2012-2013
Informe de resultados anuais 2013-2014
Informe de resultados 2014-2015=informe revisión pola dirección