5. Planificación das ensinanzas

 
5.1. Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio ou optativoConsulte aquí

5.2. Distribución temporal: A titulación distribuese en catro cursos de 2 cuatrimestres cada un.Calendario 2015-201Consulte aquí

5.3. Horarios: Consulte aquí

5.4. Mecanismos de coordinación docente: Consulte aquí

5.5. Infraestructuras: Consulte aquí

5.6. Guías docentes/ Programación docente: Consulte aquí

5.7. Sistema de avaliación: O sistema de avaliación de cada materia está especificado na guía docente da respectiva materia. A guía para o establecemento do sistema de avaliación dos aprendizaxes pode ser consultado aquí: Consulte aquí

5.8. Traballo de fin de grao/ master (Comisión, convocatorias, etc.)TFG/TFM: O Traballo Fin de Grao ten carácter obligatorio e consta de 12 créditos ECTS

5.9. Prácticas externas/ profesionaisConsulte aquí

5.10. Procedemento documentado para a planificación e desenrolo da ensinanza: Consulte aquí

5.11. Procedemento documentado para o seguimento e mellora do título: Consulte aquí

5.12. Procedemento documentado de deseño, autorización e verificación das titulacións oficiais: Consulte aquí

5.13. Composición, funcións e responsabilidades da comisión académica do título: A Comisión Académica do Título é a Xunta de Centro según acordo tomado en sesión ordinaria da mesma o 11 de marzo de 2009, sendo su composición, funcións e responsabilidades reguladas polos estatutos da Universidade.

5.14. Criterios de suspensión do títuloConsulte aquí

5.16. Procedemento documentado para a suspensión e extinción do título: Se por circunstancias excepcionais chegase a ser necesario valorar a suspensión do título, aplicaríase o procedemento DO-103 P1. Consulte aquí

5.17. Procedemento documentado para a xestión das queixas, suxestións e parabéns: Consulte aquí

5.18. Procedemento documentado para a expedición de títulos oficiais: Consulte aquí

5.19. Perfil de ingreso recomendado: Consulte aquí

5.20. Perfil de egreso: O perfil de egreso está ben definido polas competencias que debe adquirir o graduado en Enxeñaría Forestal, relacionadas no anexo I del RD 1393/2007 de 29 de octubre, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiales e que quedaron establecidas específicamente no BOE do 19 de febreiro de 2009. Más información

5.21. Normativa académica do curso: Consulte aquí

5.22. Baremo empleado no proceso de admisión: Si houbese maior demanda das 50 plazas ofertadas, serán estas cubiertas por riguroso orden de Nota de Acceso á Universidade dos candidatos.

5.23. Calendario de pre-inscripciónConsulte aquí

5.24. Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo)Consulte aquí

5.25. Información sobre o seguro escolarConsulte aquí

5.26. Información sobre o servicio de asesoramento e promoción do estudiante:

Becas: Consulte aquí
Centro de linguas: Consulte aquí
Universia: Estudiantes y graduados: Consulte aquí
Oficina Relacións Internacionais: Consulte aquí
 
5.27. Información sobre o servicio de apoio ao empleo: Consulte aquí

5.28. Información sobre cursos a estudiantes: A Universidade de Vigo organiza cursos sobre diferentes temáticas para estudiantes, que poden consultarse na páxina web da Universidade de Vigo, plataforma bubela. Destacamos os cursos de idiomas impartidos polo Centro de Linguas e os cursos organizados pola Vicerrectoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Bubela

5.29. Información sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado: Consulte aquí

5.30. Información sobre a mobilidade: Consulte aquí

5.31. Información sobre as prácticas externas, si as houbeseConsulte aquí

5.32. Información sobre o plan de ación titorial: Consulte aquí

5.33. Normativa académica: Consulte aquí

5.34. Procedemento documentado de promoción das titulacións: Consulte aquí

5.35. Procedemento documentado para a selección, admisión e matriculación de estudiantes: Consulte aquí

5.36. Procedemento documentado de orientación ós estudiantes: Consulte aquí

5.37. Procedemento documentado de xestión da mobilidade dos estudiantes: Consulte aquí

5.38. Procedemento documentado de xestión das prácticas académicas externasConsulte aquí

5.39. Procedemento documentado de orientación profesional: Consulte aquí

5.40. Plan de mellora (como mínimo será público para estudiantes e persoal do centro)Consulte aquí