Escola de Enxeñaría Forestal

Matrícula

Curso académico 2018-2019


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Enxeñaría Forestal 50 RR 30/05/2018 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Doutoramento CREA 20 RR 06/06/2018 Preinscrición e matrícula Automatrícula

PREZOS

Decreto 68/2018, do 21 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2018-2019.
Resolución reitoral do XX de maio de 2018 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2018/2019.
Resolución Reitoral do XX de xullo de 2018 pola que se establece o prezo de matrícula, no curso 2018/2019, para o alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos/as os/as nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles/as a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, tanto en grao como en mestrado.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo