Escola de Enxeñaría Forestal

Matrícula

Curso académico 2019-2020


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en Enxeñaría Forestal 50 RR 30/05/2019 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Doutoramento CREA 20 RR XX/06/2019 Preinscrición e matrícula Automatrícula

PREZOS

Decreto XX/2019, do XX de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019-2020.
Resolución reitoral do XX de maio de 2019 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2019/2020.
Resolución Reitoral do XX de xullo de 2019 pola que se establece o prezo de matrícula, no curso 2018/2019, para o alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos/as os/as nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles/as a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, tanto en grao como en mestrado.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo