Traballo Fin de Grao / Trabajo Fin de Grado

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, dispón no capitulo III artigo 12.3, que os ensinos de grao concluirán «coa elaboración e defensa dun Traballo de Fin de Grao» (TFG en adelante).
 
A Memoria do Título de Grao en Enxeñería Forestal avaliada positivamente pola ANECA, inclúe a elaboración e exposición do referido TFG por parte dos alumnos do derradeiro curso do plano de estudios. A Universidade de Vigo aprobou no Consello de Goberno do 14/11/11 o “Regulamento para a realización do Traballo Fin de Grao (ver Arquivo adxunto)” como marco xeral para o desenvolvemento dos TFG  na mesma. No devandito Regulamento, en atención ás peculiaridades das titulacións de grao que teña adscritas, establece que cada centro establecerá dentro do marco Xeral, a súa propia regulación interna para o desenvolvemento do TFG , con observancia da debida publicidade da norma.
 
O TFG  forma parte como módulo, materia ou disciplina do plan de estudos de todo título oficial de grao. No seu deseño debe preverse que a súa elaboración, avaliación e cualificación teñan lugar dentro do período previsto para realizar os estudos.
O TFG é un traballo persoal que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo titorización docente, e debe permitirlle demostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociados ao título.  En particular, deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes:
a)      Capacidade para desenvolver a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con un ou varios dos ámbitos de coñecemento presentes no Grao;
b)      Capacidade para executar  o traballo proxectado;
c)       Capacidade para presentar e defender publicamente o TFG.
 
En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera outra titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos parciais previos feitos na actividade doutras materias da titulación.
O feito de que o TFG sexa un labor persoal e individual non exclúe que, para desenvolver unha proposta de envergadura suficiente, poidan participar varios/as estudantes, cada quen cunha parcela precisa da tarefa global; este feito será autorizado pola Comisión Académica previo informe favorable do Coordinador do Módulo do TFG . Neste caso o alumnado implicado nun mesmo traballo compartirá a persoa títora e terá o mesmo tribunal de avaliación, mentres que a presentación e defensa e a avaliación serán individuais para cada unha das partes.
Os TFG realizaranse baixo a supervisión e dirección dunha persoa que exercerá as tarefas de titorización. A titorización consistirá en supervisar e orientar o/a estudante na temática, metodoloxia, elaboración, presentación e calquera outro aspecto académico relativo ao TFG, asi como facilitar a súa xestión, dinamizar e facilitar todo o proceso ata a súa presentación e defensa.
Deberá actuar como persoa titora calquera profesor do Grao en Enxeñería Forestal, así como, excepcionalmente, e coa autorización da Comisión Académica, profesores doutras titulacións da Universidade de Vigo.
O TFG  poderá elaborarse en institucións ou empresas externas á Universidade de Vigo, nos termos que se establezan nos convenios institucionais asinados. Nese caso existirá a figura dunha persoa cotitora pertencente á institución ou empresa. A persoa titora académica compartirá coa persoa cotitora as tarefas de dirección e orientación do/a estudante, e será, en calquera caso, responsabilidade da titora académica facilitar a xestión administrativa da realización e defensa.
Cada estudante ten dereito ao recoñecemento da autoria do TFG elaborado e á protección da súa propiedade intelectual. A titularidade dos dereitos derivados  compartiranse cos títores, cos cotitores, a propia Universidad de Vigo e coas entidades públicas ou privadas ás que pertenzan, nos termos e condicións previstas na lexislación vixente.
Para poder matricularse no TFG  será requisito imprescindible ter matriculadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudos.
A matrícula do TFG  realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos estudos de grao e dá dereito a dúas oportunidades de avaliación nun mesmo curso académico, sempre que se dean as condicións do punto 1 do presente artigo.
A validez da matrícula do TFG será a mesma que a de calquera outra materia e, polo tanto, remata o último día hábil do curso académico.
 
En el siguiente enlace se pueden ver resumenes de los proyectos leidos en la convocatoria 2015-2015. P1, P2, P3, P4, P5, P6. P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19